CAT / ESP

Fiances / ITP

A La Cambra, com entitat col·laboradora d’INCASOL, pot efectuar el dipòsit de les fiances dels contractes d’arrendament, de forma presencial i sense cap cost ni més tràmits. També podrà fer-hi la sol·licitud de la devolució de la fiança dipositada. L’import de la fiança s’estableix a l’article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre d’arrendaments urbans: una mensualitat de renda en el cas d’habitatge i dos mensualitats en el cas d’altres usos.

La Cambra us ofereix la possibilitat de liquidar l’Impost de Transmissions Patrimonials en el moment de dipositar la fiança, d’una forma ràpida i còmoda.

El preu del servei és de 15 € pels socis i de 18€ pels no socis (IVA inclòs).

Les fiances de lloguer

L’Institut Català del Sòl (Incasol), entitat pública de la Generalitat de Catalunya, ha de registrar i mantenir en dipòsit les fiances dels contractes d’arrendament de les finques urbanes de Catalunya.

La fiança establerta en la Llei d’Arrendaments Urbans (article 36.1 de la Llei de l’Estat 29/1994 de 24 de novembre) és una garantia que lliura el llogater al propietari. L’objectiu és que l’arrendatari garanteixi que complirà les obligacions pactades en el contracte de lloguer.

Els propietaris arrendadors tenen l’obligació de dipositar a l’INCASOL les fiances rebudes en fer un contracte de lloguer, tant si és d’habitatge com si és per a un ús diferent al d’habitatge.

Durant els tres primers anys de durada del contracte la fiança no s’ha d’actualitzar (excepte en el cas que hi hagi imports per rendes pactades). Si el contracte es prorroga, la fiança s’ha d’actualitzar d’acord amb l’augment que s’hagi estipulat en els darrers anys; o bé d’acord amb l’IPC en vigor; o amb l’import pactat entre ambdues parts.

Dipòsit de les fiances

Les Cambres de la propietat actuen com a entitats gestores d’aquestes fiances. A les seves oficines es poden realitzar, de manera gratuïta pels propietaris, els tràmits de registre de contractes, constitució i devolució de les fiances que s’han de dipositar a l’Incasol en un termini màxim de dos mesos  naturals des de la data de la signatura del contracte de lloguer.

Per constituir la fiança només cal presentar el contracte d’arrendament.

Els contractes de lloguer també estan subjectes a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPiAJD) que ha de pagar l’arrendatari; el pagament d’aquest Impost es pot fer a la Cambra de la Propietat de manera simultània al tràmit de dipòsit de la fiança

Import del dipòsit

Habitatges. Una mensualitat del lloguer. El propietari pot demanar-ne una superior si ho creu oportú. Si l’arrendatari és una societat ha d’ingressar dues mensualitats, independentment que la finca llogada es destini a habitatge habitual dels treballadors de la societat.

Arrendaments per temporada. És proporcional a la durada del contracte. Es pren com a referència que les dues mensualitats establertes a l’article 36.1 de la Llei de l’Estat 29/1994 corresponen al contracte d’un any.

Locals de negoci, pàrquings, lloguers d’habitacions, trasters. S’han d’ingressar obligatòriament dues mensualitats de la renda (no inclou ni IVA ni IRPF).

Arrendaments de negoci. Si no s’especifica en el contracte la part de l’arrendament  que correspon al local pròpiament dit i la que correspon al negoci la fiança és un 4% del valor cadastral de l’immoble en còmput anual. Si el valor cadastral no està individualitzat s’ha d’estimar d’acord a la superfície del local. S’aplica la següent fórmula: 4% valor cadastral : 12 mesos x 2 = fiança a ingressar.

Requisits per ingressar la fiança

S’ha de presentar:

 • Contracte d’arrendament signat per les dues parts
 • DNI, NIE o CIF dels titulars del contracte
 • Referència cadastral (indispensable)
 • Cèdula d’habitabilitat (només els habitatges)
 • Certificat energètic (cal presentar l’etiqueta)

Modalitats de pagament

 • Efectiu fins a imports no superiors a 2.499€
 • Transferència bancària (prèvia sol·licitud)

Nota : la fiança es considera enregistrada, quan s’ha fet el tràmit de registre Model 24 i el seu pagament.

Devolució de fiances

Per recuperar la fiança cal presentar:

 • Contracte d’arrendament
 • Justificant d’ingrés de fiança (Model 2)
 • DNI, NIE o CIF del propietari
 • Número IBAN del compte del propietari mitjançant llibreta o justificant bancari

Si el propietari designa un representant, aquest haurà d’aportar una autorització signada pel propietari així com una còpia del seu DNI.

Quan es produeixi un canvi de titularitat a la finca (per compravenda o defunció de l’anterior propietari, etc ….) caldrà aportar nota simple informativa actualitzada dels últims sis mesos. S’ha de demanar al Registre de la Propietat corresponent.

La fiança es pot recuperar a l’extinció del contracte. L’Incasol la tornarà mitjançant transferència bancaria en un termini màxim de 21 dies.

Si es perd el resguard del dipòsit, el dipositant pot demanar un certificat acreditatiu de la inscripció al registre de fiances, per adjuntar-lo a la sol·licitud de devolució.

Avalloguer

L’Avalloguer (Decret 29/08/2008) estableix un règim de cobertura pels arrendadors d’habitatges que hagin formalitzat el contracte d’arrendament a partir de la promulgació del decret i si s’ha instat un procés judicial per obtenir una sentència de desnonament si el llogater ha impagat les rendes.

Objecte. L’Avalloguer garanteix als arrendadors d’habitatges amb contractes subscrits a partir del 29/08/2008 i a l’empara de l’art.2 de la Llei 29/1994 d’arrendaments urbans (LAU), la percepció d’una suma equivalent a un màxim de dos mesos de lloguer si s’insta un procés judicial per obtenir una sentència de desnonament per impagament de rendes. El lloguer mensual per al còmput serà el dipositat com a fiança a l’Incasol. No es tenen en compte les costes processals.

Organisme gestor. Àrea de fiances de l’Incasol (C/Còrsega 273 de Barcelona, 08008).

Requisits d’admissió. El contracte ha de ser d’habitatge.

Renda. La renda mensual no pot superar els 1.500€ a Barcelona ciutat; 1.200 als municipis de la zona A; 1.000 a la B; 800 a la C; i 600 a la D, d’acord amb els àmbits definits al Pla d’Habitatge.

A comarques gironines: 1.000€ (Girona, Salt, Sarrià); 800 (Figueres, Olot, Banyoles i Blanes); i 600 (resta de poblacions).

La fiança exigida no pot excedir les dues mensualitats. En el cas de la fiança addicional 36.5 LAU, s’haurà d’ingressar aquesta mensualitat a més de la fiança legal 36.1 LAU. Fins i tot en aquest cas la suma de les dues no pot superar en cap cas l’equivalent a dues mensualitats.

No s’haurà d’haver demanat cap garantia addicional: ni aval bancari; ni hi ha fiadors i/o avaladors; ni hi ha arbitratges ni PNAG.

Si els contractes s’han obtingut via la Xarxa de Lloguer Jove cal signar el document de xarxa de mediació i presentar-lo en registrar la fiança. La fiança haurà d’estar dipositada a l’Incasol i s’haurà d’adjuntar el document de compromís de l’Avalloguer formalitzat i signat per totes les parts.

Exclusions. Hi ha dos casos:

 • Quan en tres anys s’han produït tres sentències de desnonament sobre el mateix habitatge
 • Si en el termini de dos anys el mateix llogater ha estat objecte de desnonament més d’una vegada

Tràmit per al cobrament. L’arrendador que es trobi en la situació que recull l’article 7.1 de l’esmentat decret pot sol·licitar, en el termini de sis mesos des de l’obtenció de la sentència o si hi ha un acord extrajudicial, el cobrament de l’Avalloguer a l’Incasol, mitjançant la següent documentació:

 • Sol·licitud per a l’obtenció de la compensació
 • DNI/NIF/NIE del sol·licitant
 • DNI/NIF/NIE del propietari, si és diferent del sol·licitant
 • Contracte d’arrendament i document de compromís originals
 • Original de la sentència de desnonament
 • En cas d’acord extrajudicial, diligència o certificat judicial que acrediti que l’habitatge ha quedat lliure i a disposició de l’arrendador
 • Original del document que acrediti la data de recuperació de la possessió de l’habitatge
 • Declaració responsable que no s’ha cobrat cap mensualitat de lloguer objecte de la demanda, o si s’escau, de les percebudes judicialment o extrajudicialment

A partir de la presentació de la documentació, l’Incasol verificarà el compliment dels requisits establerts al Decret i en notificarà l’admissió a l’arrendador, així com l’import a abonar com a garantia de l’Avalloguer, perquè comuniqui el número de compte on efectuar la transferència bancària.

Impost de TPAJD per a lloguers

Els contractes de lloguer també estan subjectes a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que ha de pagar l’arrendatari; tot i que el propietari en pot ser responsable del seu compliment davant de l’administració pública. La base imposable la composa l’import total del lloguer de la finca urbana, sobre la qual cal aplicar el tipus de gravamen vigent, que és del 0,5%.  Correspon al llogater o inquilí liquidar l’impost.

L’impost grava la constitució de contractes d’arrendament de finques urbanes amb un tipus del 0,5%. La base imposable estarà constituïda per la suma total dels arrendaments que s’hagin de pagar durant tot el termini de durada del contracte. En els contractes subjectes a pròrroga obligatòria es comptarà, com a mínim, tres anys.

Per un contracte d’arrendament d’habitatge, encara que pactem una durada d’un any, s’haurà de computar com si fos de tres anys.

L’Impost s’ha d’ingressar en el termini d’un mes a partir de la data de formalització del contracte. Els pagaments realitzats fora del termini indicat els hi serà aplicable els recàrrecs establerts en la Llei general tributaria.

Un exemple:

Per un contracte d’arrendament d’habitatge amb pròrroga forçosa a 3 anys, amb una renda mensual de 500€.

Base imposable: (500 x 12 mesos) x 3 anys = 18.000€.

ITPAJD: 0,5% de 18.000€ = 90€.

A la Cambra de la Propietat sabem que el seu temps és or i per això us fem el dipòsit de la fiança i el pagament d’aquest impost en un únic tràmit!

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
MENU