CAT / ESP

Glosario

 

IVT

L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys és un impost municipal que grava l’augment del valor dels terrenys. Per llei, és el venedor el subjecte passiu de l’impost, llevat pacte contrari, que llavors haurà de quedar reflectit en l’escriptura pública de compravenda. La quantitat depèn dels anys transcorreguts des de l’última liquidació, el municipi i també la zona on estigui situat l’habitatge dins del municipi.

LAU

Llei d’arrendaments urbans.

Limitació

Característica de les superhipoteques UCI que protegeix la quota contra les pujades dels tipus d’interès variable.

Liquidar

Pagar un deute.

Llibre de l’edifici

El llibre de l’edifici és el document que recull les dades principals de l’edificació, estigui o no destinada a habitatges, i que, entre altres, inclou les dades d’identificació i construcció de l’edifici i les tasques de manteniment que s’hi facin, les incidències que es produeixin i les reformes o rehabilitacions efectuades.

Llicència d’obra major

És la que necessita un projecte redactat per un tècnic col·legiat. S’han de contractar els serveis d’un tècnic que redacti el projecte i dirigeixi l’obra. Amb el projecte visat (examinat i amb el vistiplau), i el document que certifica que un tècnic es fa responsable de l’execució de l’obra, se sol·licita la llicència d’obra major corresponent.

Llicència d’obra menor

És la que no necessita un projecte redactat per un tècnic col·legiat. Es tracta d’obres de poca entitat que afecten menys de 9 m2 de superfície i que no modifiquen la configuració arquitectònica ni l’estructura de l’edifici. Per fer-les, s’ha de sol·licitar la llicència d’obra menor a l’ajuntament corresponent i pagar les taxes que estiguin fixades. S’ha de presentar un petit croquis i un pressupost de l’obra que es vol fer.

Llicència de primera ocupació

Llicència concedida per l’ajuntament al promotor una vegada finalitzada l’obra de l’edifici se’l pugui ocupar.

Lliure de càrrecs

Es diu de la finca sobre la qual no hi ha cap limitació al seu domini, és a dir, sobre la qual no hi ha hipoteques, censos, clàusules resolutòries, usdefruits, etc. o altres limitacions.

Llogar

[s. XIV; del ll. locare ‘posar (diners) a interès’, der. de lŏcus ‘lloc’, d’on ‘posar en un lloc; invertir en un lloc’]

[®pregar ] v 1 tr 1 Donar a lloguer. La caseta, no la vendrem pas: la llogarem. Pis per llogar.

2 Prendre a lloguer. He llogat una casa al Masnou.

2 1 tr Prendre algú a servei per un temps determinat i mitjançant un sou convingut. Hem llogat sis jornalers.

2 pron S’ha llogat de cambrer aquest estiu.

Llogater

Persona que signa el contracte d’arrendament i ocupa l’habitatge llogat. Persona que lloga un bé immoble.

Lloguer

El lloguer d’un habitatge és el contracte en virtut del qual una persona (arrendador / propietari / usufructuari) s’obliga a donar a una altra (arrendatari / llogater / inquilí) l’ús i gaudi d’un habitatge per a un temps determinat i a canvi d’un preu concret (renda).

Lloguer

[s. XIV; del ll. locarium ‘preu d’un emplaçament’]

m 1 Contracte d’arrendament pel qual hom cedeix a algú l’ús d’un bé o d’un servei per un temps determinat.

2 Preu convingut mitjançant el qual el propietari d’una cosa en cedeix l’ús.

3 1 ant Salari a canvi del qual un criat, un mercenari, etc., es posava al servei d’algú.

2 Recompensa, guardó.

Lloguer assequible

El preu del lloguer d’aquests habitatges és inferior al del mercat com a conseqüència de ser inclosos en operacions de la borsa de lloguer, d’actuacions de rehabilitació protegida o de promocions d’habitatge amb protecció.

Lloguer de promoció pública

Habitatges construïts per les administracions públiques. El lloguer és més econòmic perquè no té ànim de lucre.

Memòria de qualitats

Document tècnic en què s’expliciten els materials amb què s’executarà l’obra, ja siguin a l’interior de l’habitatge com als elements exteriors de l’edifici.

Metres quadrats construïts

Superfície de l’habitatge que inclou els tancaments exteriors i interiors que el conformen.

Metres quadrats útils

Superfície de l’habitatge que és la suma de les superfícies netes de totes les estances que conformen l’habitatge.

MIBOR

Ha deixat de ser un índex oficial, per la qual cosa gairebé no es fa servir i afecta sobretot les operacions que es van fer fa anys.

Nota simple

Informe que demanem al Registre de la Propietat on es descriu la situació jurídica en què es troba l’habitatge que volem comprar, l’any de construcció, els propietaris que ha tingut, etc.

Notari

Funcionari públic autoritzat per donar fe, assessorar i certificar amb la seva signatura els negocis jurídics privats. El notari cobra segons la quantia del document i les tarifes fixades pel Govern i el pot elegir lliurement el sol·licitant entre els que operen a la població de la finca hipotecada o del domicili fiscal del sol·licitant. Es consideren despeses de notaria:

Les que es produeixen per l’atorgament de l’escriptura del préstec hipotecari. Aquests aranzels tenen com a base imposable el que s’anomena “responsabilitat hipotecària”, i sobre aquesta base s’aplica un percentatge de tarifa establert legalment.

L’import dels fluxos utilitzats i de les còpies expedides, que està així mateix establert de manera legal.

Novació o modificació de préstec

Renegociació del préstec amb l’entitat de crèdit a fi de baixar el tipus d’interès o canviar l’índex de referència. Consisteix simplement en un acord per aplicar un tipus d’interès inferior o canviar les regles de càlcul de l’interès. Juntament amb la millora de les condicions de l’interès es pot pactar també l’alteració del termini pactat. Aquesta solució és, sens dubte, la més avantatjosa ja que les despeses són mínimes.

Obra nova

Document públic en què es declara l’existència d’una edificació o la construcció d’una de nova. Inscriure-la en el Registre de la Propietat representa la creació d’una finca registral per desaparició de la finca de procedència.

Oferta vinculant

Hi ha dos conceptes diferents:

En el cas de subrogació d’un préstec hipotecari entre entitats de crèdit, l’oferta vinculant és el document que l’entitat que vol subrogar-se en el préstec envia a l’entitat creditora primera, amb les noves condicions de tipus d’interès que aplicarà al client en cas que aquest finalment canviï d’entitat.

En les noves hipoteques, “l’oferta vinculant” és un document que les entitats de crèdit tenen obligació de lliurar al client, i que ha de contenir totes les condicions financeres del préstec; la validesa d’aquesta oferta no pot ser inferior a deu dies hàbils a partir de la data de lliurament. L’OM del 5/5/94 sobre transparència dels préstecs hipotecaris i la Circular5/94 del Banc d’Espanya que la desenvolupa estableix amb caràcter general que les entitats de crèdit, una vegada estudiat i aprovat un préstec hipotecari, garantit per a un habitatge, per import igual o inferior a 25.000.000,-PTA /150.253,03 euros, i que el titular sigui una persona física, tenen l’obligació de lliurar una “oferta vinculant”.

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

Servei municipal que ajuda els consumidors i usuaris a defensar els seus drets per mitjà de la informació, l’assessorament i la recepció de reclamacions en temes de consum. El servei no representa cap cost per a l’usuari

Paga i senyal

Una de les maneres de fer la reserva d’un pis que volem comprar. Normalment són uns 3.000 € que es lliuren a l’agència o al propietari. Si finalment no hi ha acord, la paga i senyal es torna.

Parc públic

Habitatges de protecció oficial sotmesos a les ajudes dels ajuntaments o la Generalitat.

Parella de fet

Expressió que fa referència a la unió de dues persones, independentment del sexe, que no s’han casat ni pel civil ni per l’Església però que decideixen fer legal la seva unió. Tenen reconeguda la majoria de drets que tenen les altres parelles. Han d’inscriure la seva unió a l’ajuntament que els correspongui.

Període d’amortització

Termini de temps en què es retorna el principal del préstec i els interessos.

Període de revisió d’interès

És la periodicitat amb què es fa la modificació del tipus d’interès, en els préstecs a tipus d’interès variable.

Pàgina 5 de 8« Primera...34567...Última »

SERVICIOS

Ofrecemos un amplio abanico de servicios a los propietarios
Comunitats

Comunidades

Administración de comunidades de propietarios
Comunitats

Alquileres

Administración de fincas, contratos de alquileres
Comunitats

Abogados

Especialistas en servicios inmobiliarios Pide CITA online Consulta gratuita
Comunitats

Servicios técnicos

Asesoramiento en reformas, certificados energéticos, ITE, cédulas, valoraciones
Comunitats

Contratos de alquiler

Formalización y redacción del contrato de alquiler personalizado

Confíanos la venta de tu vivienda.

¡Somos tu garantía!

Tráenos tu vivienda* y te regalamos la Cédula de Habitabilidad y el Certificado Energético

* Por vivienda en exclusiva, a precio de mercado fijado por nuestros profesionales

Otras Cámaras de Cataluña

Formamos parte de

Girona centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
MENU