CAT / ESP

Glosario

 

Renda

Quantitat de diners que l’inquilí paga a l’arrendador a canvi d’utilitzar un habitatge. S’ha de pagar durant els 7 primers dies del mes.

Rendibilitat interna del deute públic

Mitjana semestral del rendiment en el mercat secundari de deute públic amb venciment entre dos i sis anys.

Responsabilitat hipotecària

És la suma de tots els conceptes que són garantits amb la hipoteca (el capital prestat, els interessos normals i els interessos de demora, costos judicials, despeses, etc.). Sobre aquesta quantitat es calculen les despeses de la formalització d’una hipoteca.

Salari mínim interprofessional

El salari mínim interprofessional fixa la quantitat mínima que ha de percebre el treballador, referida a la jornada legal de treball. El govern de l’Estat el regula anualment, prèvia consulta a les organitzacions sindicals i associacions empresarials més representatives, tenint en compte l’increment dels preus (IPC), la productivitat mitjana nacional, l’increment de la participació del treball en la renda nacional i la conjuntura econòmica general.

Seient

Referit a l’habitatge, es diu de cada una de les inscripcions que el registrador fa al Registre de la Propietat referent a la vida d’una casa.

Servituds

Obligacions que ha de suportar un immoble, com per exemple admetre el pas d’un tub pel soterrani, cables elèctrics, càrregues econòmiques hereditàries imposades, etc.

Situació registral de la finca

És el resultat de les dades registrals d’una finca en què en consten les càrregues i els titulars.

Sobreocupació d’un habitatge

Quan un habitatge està habitat per més persones que les permeses a la cèdula d’habitabilitat. Està del tot prohibit i constitueix un perill per a la salut.

Soci d’una cooperativa

La condició de soci la defineixen els estatuts de la cooperativa, encara que s’admet a qualsevol persona (major d’edat o menor representat) que necessiti habitatge. En el cas de VPO, l’admissió de socis s’ha d’ajustar als requisits legals.

Sòl no urbanitzable

Tipus de sòl protegit per algun règim especial de protecció (paisatgístic, històric, ambiental) i per la qual cosa no s’hi pot edificar.

Sòl urbà

Tipus de sòl que disposa d’accés rodat, servei d’aigua, xarxa de clavegueram i subministrament d’energia elèctrica. És a dir, que està preparat perquè s’hi edifiqui.

Sòl urbanitzable

Tipus de sòl que no es considera ni urbà ni no urbanitzable, però es pot convertir en sòl urbà (dotant-lo dels serveis urbans mínims) perquè s’hi pugui edificar.

Sotsarrendament del contracte de lloguer

Llogar part de l’habitatge del qual som llogaters, com el lloguer d’habitacions. És il·legal llogar l’habitatge sencer. Mai no s’ha de pagar més del que costa el lloguer principal. L’arrendador ha d’autoritzar-ho.

Subministraments

Aigua, electricitat i gas de l’habitatge. Si no estan donats d’alta, ens caldrà la cèdula d’habitabilitat.

Subrogació del contracte de lloguer

Situació jurídica en què una persona adquireix els drets i els deures d’una altra. Canvi del préstec hipotecari a un altra entitat de crèdit o a una tercera persona. Quan es tracta d’una operació entre entitats de crèdit, significa conservar les condicions de la hipoteca inicial, a excepció dels nous tipus d’interès, i pagar la comissió de cancel·lació del préstec. En el cas de la compravenda d’un habitatge hipotecat, la subrogació significa que el comprador es fa càrrec del préstec amb la mateixa entitat i les mateixes condicions.

Subsidiació

Import de la quota d’un préstec que es rep per part de l’Administració pública en forma d’ajut.

Superhipoteca Activa

Permet al client escollir l’índex de referència del seu préstec -MIBOR 3 mesos, 6 mesos o 1 any- perquè la quota es beneficiï abans de les baixades dels tipus d’interès.

TAE

Taxa anual equivalent, que és el cost efectiu anual del préstec hipotecari en funció de l’interès, les comissions i el termini de devolució del préstec. Per comparar diferents préstecs, no només cal fixar-se en la TAE més baixa, sinó en què les condicions, termini de devolució i distribució del pagament de les quotes siguin similars.

Taxa

Pagament per la prestació d’un servei o activitat administrativa que imposen l’Estat, les comunitats autònomes o els ajuntaments.

Taxació

Valor de l’habitatge certificat per una empresa especialitzada en valoració, segons obliga la Llei del mercat hipotecari. Aquest certificat no només indica el valor real de l’immoble, sinó que també serveix de referència per obtenir el finançament necessari.

Termini d’amortització

Període de duració del préstec. En el contracte es fixa la data del primer pagament i de l’últim. Quan més llarg és el termini, menors són les quotes a pagar, però més elevats són els interessos i, per tant, al final es paga més. Es recomana que la quota mensual no superi el 35% dels ingressos nets.

Termini de garantia mínima

Dret que té l’inquilí a prorrogar el contracte de lloguer fins a una durada mínima de 5 anys, sempre que ho desitgi i en contractes inferiors als 5 anys.

Tipus Activa Ceca

Mesura l’evolució de préstecs personals i hipotecaris, per la qual cosa sempre és una mica més elevat

Tipus d’interès

Percentatge que s’aplica al capital pendent d’un préstec per calcular els interessos que s’han d’abonar.

Tipus substitutiu de referència

Índexs previstos en l’escriptura d’un préstec hipotecari a tipus variable o mixt, aplicables només en el cas en què l’índex de referència pactat en primer terme es deixés de publicar oficialment per qualsevol circumstància.

Títol de propietat

Escriptura que acredita la propietat d’una finca i en què es descriu la data i la manera com es va adquirir, com també les característiques principals d’aquesta

Titular

Persona que té el dret de propietat en qüestió

Treballadors autònoms

Treballador que treballa per compte propi i no d’altri.

Unitat familiar

Formada pels membres que componen la família que no han format una unitat familiar independent ni s’han emancipat. Acostuma a estar referenciada en els termes de la Llei 40/1998.

Usdefruit

Dret a gaudir de propietats alienes amb obligació de conservar-les

Pàgina 7 de 8« Primera...45678

SERVICIOS

Ofrecemos un amplio abanico de servicios a los propietarios
Comunitats

Comunidades

Administración de comunidades de propietarios
Comunitats

Alquileres

Administración de fincas, contratos de alquileres
Comunitats

Abogados

Especialistas en servicios inmobiliarios Pide CITA online Consulta gratuita
Comunitats

Servicios técnicos

Asesoramiento en reformas, certificados energéticos, ITE, cédulas, valoraciones
Comunitats

Contratos de alquiler

Formalización y redacción del contrato de alquiler personalizado

Confíanos la venta de tu vivienda.

¡Somos tu garantía!

Tráenos tu vivienda* y te regalamos la Cédula de Habitabilidad y el Certificado Energético

* Por vivienda en exclusiva, a precio de mercado fijado por nuestros profesionales

Otras Cámaras de Cataluña

Formamos parte de

Girona centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
MENU