CAT / ESP

Glosario

 

Garantia obligatòria

Garantia que s’ha de prestar obligatòriament per fer algun tràmit o formalitzar algun acord/contracte

Gas butà

Bombones de gas. Actualment només els habitatges antics no tenen gas ciutat.

Gas ciutat

Gas que arriba a les cases mitjançant una instal·lació de canonades.

Gravamen

Càrrega que afecta un bé immoble o moble en benefici d’un tercer.

Habitatge assequible

Conjunt dels habitatges amb protecció o resultants d’actuacions de rehabilitació protegits amb un preu inferior al del mercat destinat a la venda o el lloguer.

Habitatge de preu lliure

Habitatge que no té cap limitació pel que fa al preu de venda.

Habitatge de primera mà

Habitatge de nova construcció.

Habitatge de segona mà

Habitatgeen què com a mínim ja s’ha produït una transmissió de la propietat.

Habitatge plurifamiliar

Habitatge inclòs en una finca amb més d’un habitatge.

Hipoteca

Dret real que es constitueix en garantia de l’acompliment d’unes obligacions contretes amb un tercer (préstecs, lletres). Juntament amb el pagament del principal, garantia del cobrament dels interessos ordinaris, moratoris, costos i despeses derivades de la reclamació judicial eventual en cas d’incompliment del pagament.

HPO (Habitatge de protecció oficial)

Habitatge la tipologia, dimensions i preus del qual estan reglamentats per l’Administració, com a condició per poder acollir-se a determinats avantatges, tant econòmics com fiscals, per part dels compradors. Aquests han de reunir unes condicions establertes quant a titularitat d’immobles, ingressos familiars, etc.

IAJD

Impost d’actes jurídics documentats. És el que grava els actes formalitzats en documents públics, com per exemple les escriptures notarials. En el cas de les hipoteques, la base per calcular-les és la del total de responsabilitat hipotecària i no exclusivament pel principal del préstec, llevat de les excepcions establertes en la llei sobre subrogació i modificació d’hipoteques. Es fa efectiu a la delegació provincial d’hisenda.

IBI

Impost de béns immobles que grava el valor de l’immoble. El recapta l’ajuntament del municipi on està ubicat. Es cobra anualment i en funció del valor cadastral assignat a la finca.

ICIO

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que es paga quan es fa una construcció, instal·lació o obra que necessita llicència. El paga el propietari de l’immoble o terreny sobre el qual s’edifica

Impost d’actes jurídics documentats

Impost estatal que grava els actes formalitzats en documents públics, com per exemple les escriptures notarials. Es paga a la Delegació Provincial d’Hisenda.

Impost de béns immobles (IBI)

Impost municipal que grava el valor de l’immoble. Es cobra anualment i l’import varia en funció del valor cadastral assignat a la finca.

Impost de transmissions patrimonials (ITP)

Impost que grava el valor real de l’habitatge. Generalment és del 7%.

Impost sobre el valor afegit (IVA)

Impost que grava el consum. Això vol dir que tots els productes que es compren i es venen i tots els serveis porten inclòs en el preu un % que equival a l’IVA. El % d’IVA pot ser el 4%, el 7% o el 16%. En el cas dels habitatges és generalment del 7%.

Indemnització

Quantitat de diners que el llogater haurà de pagar al propietari equivalent al resultat de multiplicar la renda en vigor per cada un dels anys de contracte que l’inquilí no arriba a complir.

Informe de taxació

Informe elaborat per un pèrit autoritzat d’alguna societat de taxació (avalades pel Banc d’Espanya), el qual valora i compara l’estat de l’habitatge i el seu preu real de mercat. Sempre que demanem una hipoteca, el banc es basarà en aquest informe ja que sovint els preus dels habitatges estan inflats.

Infraassegurança

Assegurar un bé per un valor inferior al real. Per eliminar-lo, es pacta amb l’assegurador una quantitat amb independència del valor que s’anomena “primer risc”.

Ingressos familiars ponderats

Són els ingressos percebuts de tots els membres de la unitat familiar, tenint en compte el nombre de membres d’aquesta unitat familiar, els membres amb disminució i les persones de més 65 anys.

Inquilí

Vegeu arrendatari.

Interès de demora

Tipus d’interès que s’aplica com a penalització quan el deutor incompleix les obligacions de pagament. L’import ha d’aparèixer fixat en el contracte.

Inventari

Llista d’objectes i/o de l’estat de conservació que es fa a l’hora de llogar un habitatge. Aquesta llista és important perquè en el moment en què s’acaba el contracte de lloguer, el propietari, abans de tornar la fiança, verificarà l’estat de conservació de l’habitatge i dels mobles.

IPC

Índex de preus al consum. Serveix per avaluar l’increment en els costos. En els primers cinc anys d’un contracte de lloguer, és l’índex pel qual s’actualitza anualment el contracte de lloguer. Passats cinc anys, es fa d’acord amb el que s’hagi pactat en el contracte.

IPREM

Indicador públic de renda d’efectes múltiples. Índex de referència que fixa anualment l’Estat. Equival a l’antic salari mínim interprofessional.

IRPH

És un índex de referència que n’engloba tres: el de bancs, el de caixes i el del conjunt d’entitats de crèdit. Mesuren la mitjana de les operacions iniciades o renovades el mes anterior per cada grup d’entitats. És a dir, són un reflex fidel del que costa el finançament de l’habitatge.

ITP

Impost sobre transmissions patrimonials que paga normalment el venedor, és el que grava, entre altres coses, la compravenda d’immobles. El tipus actual és del 6% en la major part del territori espanyol, encara que hi ha excepcions.

IVA

Impost sobre el valor afegit, que grava el consum de béns i serveis i el paga el soci de la cooperativa a qui s’adjudica l’habitatge.

Pàgina 4 de 8« Primera...23456...Última »

SERVICIOS

Ofrecemos un amplio abanico de servicios a los propietarios
Comunitats

Comunidades

Administración de comunidades de propietarios
Comunitats

Alquileres

Administración de fincas, contratos de alquileres
Comunitats

Abogados

Especialistas en servicios inmobiliarios Pide CITA online Consulta gratuita
Comunitats

Servicios técnicos

Asesoramiento en reformas, certificados energéticos, ITE, cédulas, valoraciones
Comunitats

Contratos de alquiler

Formalización y redacción del contrato de alquiler personalizado

Confíanos la venta de tu vivienda.

¡Somos tu garantía!

Tráenos tu vivienda* y te regalamos la Cédula de Habitabilidad y el Certificado Energético

* Por vivienda en exclusiva, a precio de mercado fijado por nuestros profesionales

Otras Cámaras de Cataluña

Formamos parte de

Girona centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
MENU