CAT / ESP

Glosario

 

Derrama

Repartiment d’una despesa eventual o extraordinària entre els veïns d’una comunitat, com per exemple, rehabilitar la façana, canviar els baixants de la finca o instal·lar un ascensor.

Desgravació fiscal

Deducció de la quantitat que s’ha de pagar en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Desnonament

Ordre judicial que anul·la el contracte i obliga l’inquilí a abandonar l’habitatge. Es produeix per incompliment del contracte. Abans es rep un requeriment del jutge per pagar els deutes, i un cop pagats, el desnonament s’atura.

Despeses de comunitat

Despeses generals que ocasiona l’ús dels espais comuns d’un edifici: la llum, la neteja, el manteniment, etc. Es reparteixen entre els veïns de l’escala i els locals comercials de l’edifici, en funció de la superfície que ocupen.

Deute públic

Depèn del rendiment del deute públic al mercat secundari, però pràcticament cap entitat de crèdit l’usa.

Diferencial

Percentatge que s’afegeix a l’índex de referència en cada modificació del tipus d’interès en els préstecs d’interès variable.

Disposicions

Quantitats parcials de l’import del préstec que s’ha sol·licitat i que s’utilitzen a mesura que avança el termini del préstec.

Divisió horitzontal

Acte documentat en títol públic amb què es divideix un immoble en diverses i diferents finques registrades independents, amb assignació a cada una d’un coeficient de copropietat o participació en el total de l’immoble. S’inscriu en el Registre de la Propietat.

Document privat

Respecte a un acte jurídic, mercantil, administratiu, etc., és el que recull la voluntat de qui l’atorga; per exemple, si es tracta d’un document de compravenda recull la voluntat de les parts de transmetre la propietat d’una finca.

Document públic

Respecte d’un acte jurídic, mercantil, administratiu, etc., document autoritzat per un notari, que el faculta per a ser inscrit en el Registre de la Propietat. Es coneix de manera comuna com escriptura, i algunes de les més freqüents són: hipoteca, compravenda, obra nova, divisió horitzontal, etc.

Domiciliació bancària

Manera de pagar els rebuts dels serveis que contractem. En lloc d’enviar-nos els rebuts a casa, els envien directament al nostre banc, que s’encarrega de fer el pagament i d’enviar-nos el rebut bancari corresponent.

Domini

Titularitat de la propietat.

Dret d’adquisició preferent

Davant de la venda d’un habitatge llogat, el llogater té preferència a l’hora de comprar-lo.

Dret de retracte

Dret del llogater a sol·licitar que es faci efectiu el dret de tempteig o a adquirir l’habitatge i invalidar la compravenda realitzada.

Dret de tempteig-d’adquisició preferent

Preferència del llogater per comprar l’habitatge que té llogat. Si l’habitatge es ven sense tenir en compte el dret preferent del llogater, aquest pot comprar-lo exercint el dret de retracte.

Embargar

Retenir béns per garantir el pagament d’un deute. L’executa l’autoritat competent.

Entitat de crèdit

Persona jurídica amb qui es contracta el crèdit hipotecari (Banc Hipotecari, entitats de crèdit oficial, caixes d’estalvi, caixa postal, entitats regulades pel RD 896/1997, entitats cooperatives de crèdit i societats de crèdit hipotecari).

Entrada

En referència als habitatges, quantitat de diners que haurem d’aportar quan vulguem comprar un habitatge, ja que les entitats financeres pràcticament mai no concedeixen una hipoteca pel 100% del valor del pis. Normalment s’aproxima al 20% del valor de taxació.

Escriptura

Document pel qual es declara que una o més persones contrauen un compromís signat per elles i autoritzat per un notari que el faculta per ser inscrit en el registre corresponent. L’acció de fer una escriptura es diu “escripturar”.

Escriptura pública de propietat

Títol que assegura una propietat. És sempre expedida per un notari i inscrita en el Registre de la Propietat. Quan s’efectua una compravenda, es fa una nova escriptura amb els canvis de titular de la propietat, on s’explica el preu, les formes de pagament i altres condicions pactades.

Estatuts de la comunitat

Conjunt de normes que estableix els principis bàsics de l’organització de les relacions entre els veïns d’un edifici o un conjunt d’edificis.

EURIBOR

Índex que mesura l’evolució del mercat interbancari europeu i és, segurament, el més recomanable. Però s’ha de saber que reflecteix de manera molt brusca les pujades i baixades de tipus. Sempre se li suma un diferencial, però no és convenient que el tipus superi l’1,25%.

Extinció

Finalització d’un contracte per incompliment d’obligacions per les dues parts. En el cas d’un lloguer, el propietari podrà extingir el contracte quan el llogater no pagui la renda, la fiança o l’actualització, sotsarrendi o cedeixi l’habitatge sense el seu consentiment, danyi o faci obres no consentides, activitats molestes, perilloses o il·legals, o destini l’habitatge a altres usos. El llogater podrà extingir el contracte si el propietari no conserva l’habitatge o interfereix en l’ús acordat.

Fe pública

Autorització oficial per la qual alguns funcionaris avalen l’autenticitat d’un document i la veracitat del seu contingut.

Fet imposable

Acte que obliga a pagar un impost.

Fiança

Quantitat equivalent a un mes de lloguer que el llogater paga al propietari com a garantia. Equival a un mes de renda en els casos de primer habitatge (a dos en altres casos) i es diposita on designi la comunitat autònoma. Es retorna quan finalitza el contracte de lloguer si el llogater deixa l’habitatge en les mateixes condicions amb què el va trobar. A més de la fiança, el propietari pot demanar una altra garantia, com per exemple l’aval.

Fiança suplementària

Quantitat extra de diners a part de la fiança explicada anteriorment que demana l’arrendador quan no es refia de l’arrendatari.

Financiació

Quantitat de diners prestada i que acostuma a oscil·lar entre el 70 i el 80% del valor total de la casa que es compra.

Finca

[1803; del cast. finca, íd., der. de l’ant. fincar, actual hincar, del mateix origen que el cat. ficar]

f DR CIV Propietat immoble, rústica o urbana.

Finca

Terme que designa en el Registre de la Propietat un habitatge. Cada habitatge es diu que és una “finca registral”.

Pàgina 3 de 812345...Última »

SERVICIOS

Ofrecemos un amplio abanico de servicios a los propietarios
Comunitats

Comunidades

Administración de comunidades de propietarios
Comunitats

Alquileres

Administración de fincas, contratos de alquileres
Comunitats

Abogados

Especialistas en servicios inmobiliarios Pide CITA online Consulta gratuita
Comunitats

Servicios técnicos

Asesoramiento en reformas, certificados energéticos, ITE, cédulas, valoraciones
Comunitats

Contratos de alquiler

Formalización y redacción del contrato de alquiler personalizado

Confíanos la venta de tu vivienda.

¡Somos tu garantía!

Tráenos tu vivienda* y te regalamos la Cédula de Habitabilidad y el Certificado Energético

* Por vivienda en exclusiva, a precio de mercado fijado por nuestros profesionales

Otras Cámaras de Cataluña

Formamos parte de

Girona centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
MENU