CAT / ESP

Glosario

 

Periodicitat

És la freqüència amb què es paguen les quotes del préstec; es recomana que coincideixi amb la periodicitat dels ingressos.

Persona jurídica

Règim que tenen les entitats amb drets i obligacions similars als de les persones (empreses, entitats financeres, etc.).

Pla d’habitatge

Pla municipal segons el qual l’Administració fixa les normes bàsiques d’accés i finançament a un habitatge protegit: condicions i preus màxims, ingressos dels destinataris i sistema de finançament. Aquest pla, amb una vigència de quatre anys, es complementa amb els plans aprovats en cada comunitat autònoma, que reben el finançament estatal assignat per convenis. També estableix el mecanisme de fixació del tipus d’interès i possibilita la signatura de convenis amb entitats de crèdit per a la concessió de préstecs.

Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)

Conté informació de tots els solars d’un municipi, n’indica el tipus de sòl i les normes urbanístiques que els afecten, com també l’equipament, les infraestructures i el desenvolupament previst per a aquell municipi. Cada ajuntament disposa d’un departament d’urbanisme on es pot obtenir la informació sobre un solar en concret.

Pla urbanístic

Conjunt de normes que regulen els usos permesos del sòl.

Plec de condicions

Escrit en què consten les condicions d’un contracte.

Plusvàlua

Impost municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Es genera com a conseqüència de la transmissió d’un immoble i és la diferència entre el valor de la finca des de la seva adquisició fins a la seva transmissió.

Poder notarial

Autorització atorgada davant d’un notari a favor d’un tercer perquè aquest pugui fer un tràmit determinat.

Prestari

Persona titular d’un préstec, que assumeix totes les obligacions i adquireix tots els drets del contracte que signa amb l’entitat de crèdit prestadora.

Préstec a interès fix

Préstec en què es pacta amb l’entitat de crèdit un interès que roman inalterable durant tota la duració del préstec. En no variar el tipus d’interès, la TAE també roman fixa.

Préstec a interès mixt

Combina un període d’interès fix i un altre de variable que s’ajusta al mercat.

Préstec a interès variable

L’interès roman fix durant un temps -normalment entre sis mesos i un any- i després es revisa en funció de la variació de l’índex de referència, publicat mensualment al BOE segons les oscil·lacions del mercat. S’acostumen a concedir en millors condicions, però en variar la TAE varia, mai se sap el que es pagarà en el període següent.

Préstec amb sostre

Préstec hipotecari a tipus variable, en què s’han pactat uns límits màxims i/o mínims pel tipus d’interès que es pot aplicar en la revisió.

Préstec de quota fixa

El tipus d’interès és variable, però la quota roman fixa, i varia el termini de devolució del préstec.

Préstec qualificat

El concedeixen les entitats de crèdit que tenen subscrit un conveni amb l’Administració pel qual el tipus d’interès està per sota del que fixa el mercat.

Privatiu

Aplicat a un habitatge, es tracta de la instal·lació o element que pertany a la propietat privada d’un propietari en particular. Es contraposa així al concepte “Comú” que, aplicat a un habitatge, fa referència a una instal·lació o element que pertany a l’espai de la comunitat de propietaris.

Programa d’Actuació Urbanística (PAU)

Té per finalitat convertir sòl urbanitzable no programat (que no està definit pel PGOU) en sòl per a la construcció d’habitatges, el 50% dels quals, com a mínim, estan subjectes a algun tipus de protecció.

Projecte tècnic

Projecte d’obres elaborat per un tècnic amb titulació per realitzar-lo.

Propietari

Persona jurídica o física amb els dret de propietat sobre un bé.

Propietat horitzontal

Edifici dividit en pisos i/o locals amb accés independent al carrer o a un element comú. Els propietaris dels pisos comparteixen serveis i instal·lacions comunes. El funcionament es regula per estatuts i el reglament de règim interior, que determinen l’ús dels habitatges i locals, els elements i despeses comunes, els òrgans de govern de la comunitat, les obligacions dels propietaris de cara a la conservació de l’immoble i les normes de convivència i utilització dels serveis comuns.

Propietat vertical

Edifici de més d’un habitatge, propietat d’una o més persones -físiques o jurídiques-, i en què no ha estat adjudicat a cada propietari un habitatge amb caràcter privatiu.

Pròrroga

Allargar la durada pactada inicialment d’un contracte de lloguer. No és un nou contracte sinó que el contracte inicial continuarà vigent per un període més llarg.

Pròrroga forçosa

Dret del titular d’un contracte de lloguer a exigir que el propietari prorrogui de manera obligatòria la durada del contracte de lloguer.

Qualificació urbanística

Qualificació del sòl que defineix els usos permesos sobre aquest.

Quota

Pagament, normalment mensual, de la hipoteca, que inclou part del capital prestat i part dels interessos. Pot ser constant (sempre es paga el mateix perquè els interessos es redueixen en proporció a l’amortització de capital), creixent (cada any s’amortitza més capital, per la qual cosa baixen els interessos) o decreixent (cada any s’amortitza el mateix capital, i per tant els interessos es redueixen progressivament i el total va disminuint).

Quota comodí

Característica exclusiva dels supercrèdits UCI que permet al prestatari no pagar una quota a l’any durant els tres primers quan li vagi malament, per vacances, despeses extraordinàries, etc

Rebut mensual de lloguer

Comprovant del pagament del lloguer. L’expedeix l’arrendador i hi ha de constar el total i tots els conceptes desglossats, la data i les dades d’identificació. Quan el pagament es fa per domiciliació bancària, és el rebut del banc.

Règim jurídic de l’edifici

Conjunt de normes sobre les quals es regeix l’edifici.

Registre de la propietat

Oficina pública que recull els canvis que afecten la propietat d’immobles, els seus drets (càrregues, drets, etc.), i la titularitat.

Registre Mercantil

Oficina pública on es registren les dades jurídiques i econòmiques de les empreses i societats.

Pàgina 6 de 8« Primera...45678

SERVICIOS

Ofrecemos un amplio abanico de servicios a los propietarios
Comunitats

Comunidades

Administración de comunidades de propietarios
Comunitats

Alquileres

Administración de fincas, contratos de alquileres
Comunitats

Abogados

Especialistas en servicios inmobiliarios Pide CITA online Consulta gratuita
Comunitats

Servicios técnicos

Asesoramiento en reformas, certificados energéticos, ITE, cédulas, valoraciones
Comunitats

Contratos de alquiler

Formalización y redacción del contrato de alquiler personalizado

Confíanos la venta de tu vivienda.

¡Somos tu garantía!

Tráenos tu vivienda* y te regalamos la Cédula de Habitabilidad y el Certificado Energético

* Por vivienda en exclusiva, a precio de mercado fijado por nuestros profesionales

Otras Cámaras de Cataluña

Formamos parte de

Girona centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
MENU