CAT / ESP

Glosario

 

Cancel·lació anticipada

Anticipació de les quantitats pactades en concepte d’amortització d’un préstec. Pot ser total o parcial. L’entitat de crèdit acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat anticipada per compensar el crebant financer que implica l’alteració del calendari d’amortització pactat. En el cas dels préstecs a tipus d’interès variable el percentatge màxim legal és l’1%.

Cancel·lació registral

Eliminació del càrrec que hi ha sobre una finca i que consta en el Registre de la Propietat. Pot passar que un préstec hipotecari estigui totalment pagat, però que en canvi la hipoteca aparegui encara en el Registre. Perquè desaparegui la hipoteca del Registre, s’ha de firmar una escriptura de cancel·lació que ha de liquidar l’impost d’actes jurídics documentats i, després, inscriure-la en el Registre, fet que anul·la el càrrec a què fa referència.

Capital

Import nominal del préstec hipotecari. Total del deute pendent, sense incloure-hi els interessos.

Carència

Període del préstec durant el qual només es paguen els interessos i no el capital. Generalment, el període de carència acostuma a tenir una durada de dos anys i és opcional per part del client.

Càrrega

Limitacions de la propietat d’un immoble o vinculacions al pagament d’una obligació. Ha d’estar inscrita al Registre de la Propietat.

Cèdula d’habitabilitat

Document oficial que certifica que l’habitatge reuneix totes les condicions de seguretat i confort, i és imprescindible per contractar els subministraments d’aigua, llum i gas. És obligació del propietari lliurar-la al llogater en el moment de signar el contracte.

Cèdula de qualificació provisional

Resolució per la qual s’atorguen provisionalment uns beneficis per promoure habitatges. Per poder accedir definitivament als ajuts i qualificar els habitatges com a habitatges amb protecció oficial, cal que n’obtinguin la qualificació definitiva.

Certificat d’Empadronament

Fet d’inscriure’ns al padró municipal de la localitat on tenim el domicili habitual. El padró és el registre administratiu que conté el domicili dels seus habitants i les seves dades bàsiques i mitjançant el qual elaboren el cens d’habitants. Tant si estem en situació regular com irregular, l’empadronament ens dóna el dret d’accedir a la majoria de serveis públics i socials.

Certificat d’habitabilitat

Certificat emès per un tècnic competent segons el qual se certifica que l’habitatge en qüestió gaudeix de les condicions mínimes d’habitabilitat, i que serveix per obtenir la cèdula d’habitabilitat.

Certificat de final d’obra

Certificat emès pel tècnic competent i/o pel promotor de les obres, en què es declara la finalització i la conformitat amb les obres executades.

Certificat registral

Document legitimat i expedit pel Registre de la Propietat, en què es declara la situació dels càrrecs respecte d’una finca.

Cessió del contracte de lloguer

Passar el contracte d’habitatge a una altra persona; només és legal amb l’autorització escrita de l’arrendador. En cas contrari, el contracte queda anul·lat i dóna lloc al desnonament.

Clàusula

Apartat d’un contracte que conté algun dels pactes entre les parts.

Clàusules d’un contracte

El que anomenem “la lletra petita” dels contractes. Condicions específiques o generals a què se sotmet aquell contracte. En contractes de lloguer, les generals ja vénen impreses en el document oficial; les específiques són les que imposa l’arrendador i les que pacten arrendador i arrendatari. S’han de llegir molt bé, ja que poden implicar la pèrdua d’algun dret del llogater.

Coeficient de participació

Percentatge que s’aplica sobre el valor del sòl de l’edifici i dels elements comuns quan es tracta d’edificis en propietat horitzontal (comunitats de propietaris) i en base al qual habitualment es distribueixen les depeses.

Comissió

Despeses per serveis als clients que cobra l’entitat de crèdit. Han de ser acceptades per totes dues parts i estar recollides en el fulletó informatiu i l’escriptura del préstec.

Comissió d’obertura

Despeses d’estudi del préstec, concessió, tramitació i altres despeses de gestió que ocasiona el préstec hipotecari a l’entitat de crèdit.

Comissió de cancel·lació

Comissió que cobra l’entitat de crèdit una vegada s’ha pagat la totalitat del deute prestat més els interessos.

Comissió de cancel·lació anticipada

Comissió l’origen de la qual és el risc financer que implica la cancel·lació anticipada d’una operació. La comissió que s’aplica és en teoria la que compensa l’entitat de crèdit per les pèrdues financeres que té per aquest fet.

Comissió de reclamació d’impagats

És una quantitat fixa que es reporta en el cas de l’impagament d’algun rebut.

Comú

Aplicat a un habitatge, són els espais de copropietat dins d’un edifici en els quals participen tots els copropietaris de l’immoble. Es consideren elements comuns les cobertes i els terrats, les façanes, els terres, els fonaments, l’estructura, els murs i les parets mestres, els patis i les terrasses, les canalitzacions, els serveis comunitaris d’instal·lacions i els espais lliures.

Continent

Elements de construcció i instal·lacions fixes d’un habitatge.

Contingut

Conjunt de béns de l’assegurat, dels familiars i de la resta de persones amb les quals conviu, excepte vehicles, valors, mobiliari, aixovar i materials propis de l’exercici d’una professió.

Continuació de tercers

En cas de lloguer, situació en què si el llogater no vol renovar el contracte, el seu cònjuge o parella de fet amb qui ha conviscut durant els últims dos anys es podrà beneficiar de l’habitatge fins a la fi del contracte. El mateix passa en cas de divorci, nul·litat o separació, quan l’habitatge sigui designat pel jutge al cònjuge del llogater.

Contracte d’arres – Arres penitencials

Document que garanteix el compliment del pacte de compravenda entre el propietari i el comprador. Es fa servir com a reserva de l’habitatge. Sovint es parla d’arres penitencials perquè davant de l’incompliment del pacte hi ha una penalització tant per al propietari com per al comprador.

Contracte de lloguer

Document que signen l’arrendador i l’arrendatari i que recull totes les condicions de l’acord pel qual es fa ús de l’habitatge a canvi d’uns diners, la renda. Vegeu clàusules d’un contracte.

Contracte privat de compravenda

Document que recull el pacte entre el comprador i el venedor pel qual tots dos s’obliguen a portar a terme l’operació de compravenda. Si una de les dues parts trenca el pacte, s’ha de recórrer als tribunals.

Cooperativa d’habitatge

Societat que agrupa persones unides per participar en el projecte comú de construir habitatges per allotjar els socis. Es constitueix formalment amb estatuts, inscripció en el Registre de Societats Cooperatives i amb l’elecció democràtica dels òrgans pels quals es regeix. S’encarrega de cercar els solars, redactar el projecte, negociar amb l’entitat de crèdit, trobar arquitecte, redactar contractes d’incorporació i adjudicació, etc.

Crèdit hipotecari

És un contracte pel qual una entitat de crèdit obre una línia de finançament de la qual el titular pot anar rebent quantitats segons les seves necessitats. El titular s’obliga a retornar les quantitats que hagi rebut en els terminis i condicions pactades entre les dues parts. En el cas d’incompliment per part del receptor dels diners, l’entitat de crèdit té la garantia hipotecària amb què passarà a ser la propietària del bé. El crèdit es formalitza en escriptura pública per poder ser inscrit en el Registre de la Propietat.

Dades registrals de l’habitatge

Conjunt de dades de l’habitatge que consten en el Registre de la Propietat.

Pàgina 2 de 812345...Última »

SERVICIOS

Ofrecemos un amplio abanico de servicios a los propietarios
Comunitats

Comunidades

Administración de comunidades de propietarios
Comunitats

Alquileres

Administración de fincas, contratos de alquileres
Comunitats

Abogados

Especialistas en servicios inmobiliarios Pide CITA online Consulta gratuita
Comunitats

Servicios técnicos

Asesoramiento en reformas, certificados energéticos, ITE, cédulas, valoraciones
Comunitats

Contratos de alquiler

Formalización y redacción del contrato de alquiler personalizado

Confíanos la venta de tu vivienda.

¡Somos tu garantía!

Tráenos tu vivienda* y te regalamos la Cédula de Habitabilidad y el Certificado Energético

* Por vivienda en exclusiva, a precio de mercado fijado por nuestros profesionales

Otras Cámaras de Cataluña

Formamos parte de

Girona centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
MENU